Архив | ЛЕКОномика

Пенсии

Тъй рекоха професорите: Пенсионният фонд представлява институционализирана схема за набиране на средства от работещите и/или техните работодатели, която дава възможност натрупаните през годините средства и тяхното инвестиране да позволят изплащането на средства (пенсия) след приключването на трудовия стаж. По своя характер съществуват различни видове фондове – държавни, частни, доброволни и т.н., като тяхната регулация и [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Цени и ценообразуване

Тъй рекоха професорите: Цената е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга. Тя се определя от търсенето и предлагането на пазара. Някои от факторите, които влияят на ценообразуването, са конкуренция, загуби,печалби и намесата на правителството. По отношение на маркетинга, ценообразуването е от решаващо значение за маркетинговата стратегия поради две причини – цената трябва [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Държавен Бюджет

Тъй рекоха професорите: Бюджет, като най общо понятие е финансов план. В него се залагат определени разходи и приходи за съответния икономически субект за определен период от време – обикновено една година. Държавата също представлява икономически субект, предвид факта, че генерира приходи и е овластена да прави разходи. Разбира се Бюджета е със специфика и [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Образ Баба Гина от Моника Господинова

Инвестиции

Тъй рекоха професорите Инвестицията е покупката на актив от какъвто и да е вид с надеждата да генирира определен приход в определен бъдещ период. През призмата на икономикса инвестицията представлява покупката на определена стока или блага, които не се консумират днес, а се използват за създаване на богатства в бъдещето. От финансова гледна точка, инвестицията [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Макроикономика

Тъй рекоха професорите: Макроикономиката изследва цялостно икономиката и  икономическите ситеми. Обект на изследване на са отделните индивиди или фирми, а пазарите – и по-точно функционирането на пазарната система в единството, както и на отделни продуктови и факторни пазари. Макроикономиката се съсредоточава основно върху прогнозирането на националния доход, чрез анализ на основните икономически фактори и показатели [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика1 Коментар

Валута и валутни курсове

Тъй рекоха професорите: Валутата е понятие, което в теорията се дефинира различно. Неговото практическо използване също има различен контекст. Най-общо валутата (Currency) се определя като парична единица на дадена страна. В същото време под валута се разбират всички чужди платежни и кредитни средства. Във финансовата сфера, валутни курсове (известни още като курс на чуждата валута, [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Монопол

Тъй рекоха професорите: Монополна е фирма, която е единствен продавач в определен пазарен сегмент, и която произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отсъствие на конкуренция. Думата е от гръцки произход и означава „продавам сам“. Ако една-единствена фирма предлага и продуктът няма заместители, тя е абсолютен монопол. В свое решение от 2000 г. Конституционният [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Лихва

Тъй рекоха професорите: Лихва във финансите и икономиката е цената, платена от заемателя, за използваните пари на заемодателя. С други думи това е сумата, дължима срещу временно използване на паричен ресурс. По смисъла на §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), лихва е “доход от всякакъв [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика2 Коментари

Автор: Моника Господинова

Борса

Тъй рекоха професорите: Борсата е пазар на ценни книжа или стоки. Борсата представлява специфичен финансов пазар. Това е система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти (акции, облигации, деривати) или такива за стоки (петрол, метали или зърнени култури). С помощта [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара

Виц на Бай Добри за Счетоводството

Счетоводство

Тъй рекоха професорите: Счетоводството представлява система за обобщаване и отчитане на документо-оборота от дейността на фирмата, като се спазват общоустановените правила. Тези правила се съдържат в Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и всички законови и подзаконови нормативни документи, които регламентират дейността на фирмата. Счетоводството отразява всички факти, явления и процеси, които [...]

Цялата публикация

Публикувано на ЛЕКОномика0 Коментара


Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...