Дянков е невинен – ето длъжностната му характеристика

Всеки един от нас, когато бъде назначен на работа подписва своята длъжностна характеристика. В тази длъжностна характеристика са разписани какви са задълженията му като служител. Министърът на финансите също е служител. Като такъв той също има своя длъжностна характеристика. Неговата е посочена в Устройствения правилник на Министерството на финансите (http://www.minfin.bg/bg/documents). Там в чл.5 са написани задълженията на Министъра на финансите. Те са:

- провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност;

- формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставя държавния бюджет на Република България и контролира текущото му изпълнение, ръководи и координира дейността по съставянето на проекта на военновременния бюджет на страната;

- провежда и координира политиката по поемане и управление на държавния дълг;

- провежда държавната данъчна политика и осъществява стратегията за усъвършенстване на данъчната система, осигуряваща повишаване събираемостта на данъците;

- провежда митническата политика и координира връзките с международни организации по проблемите на митата и митническия контрол;

- представлява държавата в съдебното производство по Гражданския процесуален кодекс;

- координира дейностите по обезпечаването и принудителното събиране на държавни вземания;

- осъществява мероприятия, насочени към предотвратяване изпирането на пари;

- следи за спазването на законите по организацията и провеждането на хазартни игри;

- следи съвместно с Българската народна банка за поддържането на системата на паричен съвет загарантиране на стабилен валутен курс със строго контролирано парично нарастване;

- организира и контролира отпечатването на ценни книжа;

- организира и контролира процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

- осигурява програмирането, управлението, наблюдението и оценката на финансовата помощ, предоставяна на Република България чрез Оперативна програма “Административен капацитет”;

- провежда, координира и контролира държавната политика в областта на държавните помощи, с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството, и осъществява връзките с Европейската комисия в тази област;

- провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния контрол в публичния сектор и осъществява връзките с Европейската комисия в тази област;

- осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в министерството в съответствие със законодателството;

- осигурява осъществяването на дейностите и проверките на одитния орган в съответствие с прилаганите регламенти на Съвета на Европейските общности;

- координира и контролира извършването на приложни и теоретични научни изследвания в областта на макроикономиката и изготвянето на макроикономически анализи, прогнози и симулации на алтернативни икономически политики;

- представлява българското правителство в Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси; следи за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален координатор по стратегията “Европа 2020″;

- провежда, координира и контролира държавната политика по отношение на международнитете финансови и кредитни организации

- координира националната политика по прилагането на инструментите за финансов инженеринг по многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейскиясъюз;

 

Учудихте ли се?! Учудихте ли се, че Министърът на финансите НЕ ОТГОВАРЯ за:

-       Цените на електроенергията

-       Доходите на населението

-       Икономиката на страната

-       Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

-       Размера на пенсиите

Хайде сега един риторичен въпрос: „Какво ще промени и то за 4 месеца един нов Министър на финансите?!”

Бубата коментира: „Е, Ученото си е учено! Трябва да се чете!”

 

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...